Algemene voorwaarden Fuji Print
Deze website maakt gebruik van cookies. Door je bezoek ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees hier meer .
MENU

CM.terms.pageHead

Algemene voorwaarden

Uw toegang tot, het doorbladeren en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan onderstaande Algemene Voorwaarden. Bij conflict met eventuele andere voorwaarden, zullen deze voorwaarden prevaleren, tenzij zulks strijd met dwingendrechtelijke bepalingen zou opleveren. Door deze website te gebruiken keurt u deze Algemene Voorwaarden goed en accepteert u deze.

1. Inhoud en nauwkeurigheid van de informatie

Hoewel Fuji Print adequate maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de informatie, beelden en tekst zo compleet en nauwkeurig mogelijk zijn, aanvaardt Fuji Print geen aansprakelijkheid met betrekking tot de compleetheid en nauwkeurigheid van deze informatie. Fuji Print aanvaardt geen aansprakelijkheid voor om het even welke weglatingen of fouten in de informatie van de informatie op deze website.

2. Auteursrecht

Het is verboden om informatie en materialen (met inbegrip van foto's) te kopiëren, te reproduceren en te verdelen zonder toestemming van de rechthebbende. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld valt alles wat op deze site te zien en te lezen is onder het auteursrecht van Fuji Print en mag dit materiaal zonder schriftelijke toestemming van Fuji Print niet gewijzigd, gemodificeerd en/of opnieuw verdeeld worden. Het is toegestaan om beelden en tekst van deze site te downloaden voor uw privé niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fuji Print.

3. Foto's

Alle foto's die op deze site zijn geplaatst, met uitzondering van door u ingebrachte afbeeldingen, zijn in het bezit van Fuji Print of door Fuji Print met toestemming van de eventuele rechthebbende gebruikt. Behoudens het in paragraaf 2 genoemde gebruik, is gebruik van deze beelden of gedeelten daar van, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende verboden. ONBEVOEGD GEBRUIK IS EEN SCHENDING VAN DE WET EN KAN TOT AANGIFTE EN EVENTUEEL VERVOLGING LEIDEN.

4. Ethiek

Beeldmateriaal dat door u wordt ingezonden kan door Fuji Print aan onderzoek worden onderworpen. Indien het beeldmateriaal in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, vrijwaart de gebruiker Fuji Print tegen alle mogelijke aanspraken terzake. Indien Fuji Print vaststelt dat op fotomateriaal strafbare feiten zijn waar te nemen zal dit bij de politie worden gemeld en zal het materiaal aan de politie ter hand worden gesteld.

5. Intellectueel eigendom

Alle handelsmerken, handelsnamen, emblemen of logo's die op deze site worden getoond zijn auteurs- of merkenrechtelijk beschermd en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende niet gebruikt worden.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP UW EIGEN RISICO. FUJI PRINT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EENDER WELKE (GEVOLG)SCHADE AAN UW COMPUTER OF ANDER BEZIT DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE. FUJI PRINT GARANDEERT NIET DAT HAAR DIENSTEN ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN, VIRUSSEN EN ANDERE SCHADELIJKE BESTANDDELEN. FUJI PRINT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, ZOALS BIJVOORBEELD SCHADEVERGOEDING DOOR WINSTDERVING.

7. Levertijd

De door Fuji Print aangegeven levertijden, zoals onder meer weergegeven in prijscouranten, websites e.d. zijn zuiver indicatief. Fuji Print is voor geen enkele vertraging welke in de aflevering aan opdrachtgever mocht optreden aansprakelijk.

8. Levering

Je kunt je producten alleen ophalen in een Fuji Print winkel in Belgïe of per post laten verzenden naar een afleveradres in Belgïe.

9. Downloaden van software

Software van deze website mag gedownload worden als hier op de website expliciet toestemming voor wordt gegeven een en ander met inachtneming van algemene normen en voorwaarden die voor het downloaden van software gelden.

10. Aanpassingen en updates

Alle informatie van deze website kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Dit geldt ook voor de algemene informatie waaronder deze “-Algemene Voorwaarden-”. Door het gebruik van deze website geeft u aan de aanpassingen en updates te erkennen, ongeacht of u hiervan kennisgenomen hebt. Wij adviseren u regelmatig onze website te bezoeken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.